Klauzula informacyjna

Informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skład Handlowy Szczepańscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pobiedziskach przy ul. Kazimierza Odnowiciela 21, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawieranych umów sprzedaży (dane przekazywane m.in. do wystawienia faktur), a także w celu ochrony mienia administratora (monitoring wizyjny) i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. przetwarzamy dane w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych (telefon, adres e-mail), wizerunku (monitoring), adresu zamieszkania lub siedziby.
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b (tj. przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy) i lit. f (przetwarzanie danych osobowych ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) RODO;
 5. podanie danych może być niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom powołanym do kontroli przestrzegania prawa;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres do chwili otrzymania Pani/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych lub na okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub na okres właściwy dla ochrony uzasadnionych interesów Administratora.